Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ EMBRAER (O/N:173033) – ΑΔΑ: ΩΛΒ96-Ν02

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ EMBRAER (O/N:173033)

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΒ96-Ν02