Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 38/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων KOΣΑ Πυροσβεστικών Α/φων (Ο/Ν:173031-38) – ΑΔΑ: 7Υ016-ΕΦΔ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 38/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων KOΣΑ Πυροσβεστικών Α/φων (Ο/Ν:173031-38).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Υ016-ΕΦΔ