Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/17 Ανάδειξης Εργολάβου για την Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6Χ5Ο6-ΗΣ5

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/17 Ανάδειξης Εργολάβου για την Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Χ5Ο6-ΗΣ5