Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμό Δ. 06/17 της 117ΠΜ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΩ496-5ΥΨ

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμό Δ. 06/17 της 117ΠΜ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩ496-5ΥΨ