Εγγραφές Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού για το Σχολικό έτος 2017 – 2018 στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα τέκνα στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και του προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των ΕΔ, που υπηρετεί ή εργάζεται στην 112ΠΜ. Επιπρόσθετα, δικαιούχοι ορίζονται οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είτε σε στρατιωτικό δικαστήριο, του οποίου η έδρα ευρίσκεται στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων είναι:

 • ο έτερος γονέας να είναι εργαζόμενος και
 • τα νήπια να έχουν γεννηθεί από 1/1/2013 έως και 28/2/2015

Δεν θα εξετάζονται αιτήσεις που δεν πληρούν και τις δύο αυτές προϋποθέσεις.

Oι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, οι ίδιοι ή υπηρεσιακά στη Γραμματεία του Β/Ν Σταθμού.

Η υποβολή της αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά έως και 30 Ιουνίου 2017 διαφορετικά θα χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.

Δικαίωμα εγγραφής κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας ανεξαρτήτως μοριοδότησης και της υποχρέωσης να είναι εργαζόμενος ο έτερος γονέας, έχουν τα νήπια του προσωπικού της ΠΑ, εφόσον εμπίπτουν  σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και εφόσον προσκομιστούν πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν :

 • Γονέων φονευθέντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ΠΑ, σε ειρήνη ή πόλεμο
 • Πολυτέκνων
 • Γονέων που ανήκει στη κατηγορία ΑμΕΑ, πιστοποιημένων με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση,  της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
 • Ορφανά από τον έναν ή τους δύο γονείς
 • Διαζευγμένων ή ευρισκομένων σε διάσταση γονέων, εφόσον την επιμέλεια ασκεί το μέλος που υποβάλει την αίτηση
 • Προσωπικού που εργάζεται ή υπηρετεί σε Β/Ν Σταθμό της ΠΑ
 • Αγάμων μητέρων

Η επιλογή των νηπίων γίνεται βάσει μοριοδότησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής έχουν ως εξής:

 • α. Στρατιωτικό προσωπικό
  1. Η αίτηση εγγραφής  του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού θεωρημένη από το Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού της Επιστασίας του, μαζί με απλή φωτοτυπία της 1ης σελίδας του Ατομικού Βιβλιαρίου Μητρώου(ως επιβεβαίωση των ετών υπηρεσίας του).
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο (τρέχοντος μήνα), από όπου πιστοποιείται η ηλικία του παιδιού και τα μόρια που θα λάβει για την οικογενειακή κατάστασή του.
  3. Φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
  4. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
  5. Δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι και οι δύο γονείς εργάζονται. Ειδικότερα, εάν ο έτερος γονέας είναι  στρατιωτικό ή πολιτικό  προσωπικό της ΠΑ, απαιτείται θεωρημένη βεβαίωση από το Γραφείο Στρατιωτικού ή το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του. Στην περίπτωση που ο έτερος γονέας είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία του. Αν είναι ιδιωτικός υπάλληλος απαιτείται, πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον οικείο εργοδότη/υπηρεσία και βεβαίωση εισφορών από τον  ασφαλιστικό του φορέα ή κατάθεση εκτυπωμένου αποσπάσματος του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης του τρέχοντος έτους.
 • β. Πολιτικό προσωπικό
  1. Η αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού θεωρημένη από το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του, συνοδευόμενη από θεωρημένη βεβαίωση από το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του εργαζόμενου, η ημερομηνία πρόσληψής του, ώστε να πιστοποιηθούν τα έτη προϋπηρεσίας του καθώς και ο αριθμός μητρώου του.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο (τρέχοντος μήνα) από όπου πιστοποιείται η ηλικία του παιδιού και τα μόρια που θα λάβει για την οικογενειακή κατάστασή του.
  3. Φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
  4. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
  5. Δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι και οι δύο γονείς εργάζονται. Ειδικότερα, εάν ο έτερος γονέας είναι  στρατιωτικό ή πολιτικό  προσωπικό της ΠΑ, απαιτείται θεωρημένη βεβαίωση από το Γραφείο Στρατιωτικού ή το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του. Στην περίπτωση που ο έτερος γονέας είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία του. Αν είναι ιδιωτικός υπάλληλος απαιτείται, πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον οικείο εργοδότη/υπηρεσία και βεβαίωση εισφορών από τον  ασφαλιστικό του φορέα ή κατάθεση εκτυπωμένου αποσπάσματος του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης του τρέχοντος έτους.

Και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες ισχύει ως (6) οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό χρειαστεί η Επιτροπή Επιλογής Δικαούχων.

Οι αιτήσεις των τέκνων θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά την ημέρα της κατάθεσής τους.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται για ένα (1) έτος με απόφαση του Διοικητή της Μονάδας, στoν οποίo υπάγεται ο Β/Ν Σταθμός.

Οι πίνακες μοριοδότησης καθώς και οι πίνακες επιλεγέντων ανά κατηγορία προσωπικού θα αναρτηθούν στο Β/Ν Σταθμό την 24ⁿ Ιουλίου 2017. Οι γονείς ενημερώνονται με δική τους ευθύνη  για την επιλογή των τέκνων τους, από τους πίνακες των επιλεγέντων νηπίων που θα αναρτηθούν στο Β/Ν Σταθμό την παραπάνω ημερομηνία.

Οι εγγραφές των παιδιών των Δικαιούχων, σύμφωνα με την Τελική Κατάσταση Επιλογής θα  πραγματοποιούνται από 25 Ιουλίου – 4 Αυγούστου και από 28 – 31 Αυγούστου 2017.

Για την εγγραφή συμπληρώνεται η αίτηση εγγραφής από τον γονέα ή κηδεμόνα. Επιπλέον, προσκομίζεται:

 • Tο Ατομικό Δελτίο Υγείας Νηπίων(Α.Δ.Υ.Ν) υπογεγραμμένο από τον παιδίατρό του, με το οποίο πιστοποιείται η σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία του παιδιού, ότι δεν πάσχει από κάποιο  μεταδοτικό νόσημα καθώς και η ύπαρξη ή όχι γνωστής αλλεργίας, οπότε μπορεί να φιλοξενηθεί από το Β/Ν Σταθμό
 • τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (πρόσφατες).

Η οικονομική συμμετοχή των γονέων είναι υποχρεωτική και προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο, αρχόμενη από 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο του Σταθμού 210-5505781.