Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/17 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΨΗ2Τ6-2Δ5

Η 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει τη ματαίωση του συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 05/17 και Προκηρύσσει τον επαναληπτικό συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ΄ αριθµ. 06/17 µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών για την προµήθεια μηχανογραφικού εξοπλισµού προς κάλυψη αναγκών 120 ΠΕΑ, 124 ΠΒΕ, 116 ΠΜ, 117 ΠΜ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας εκτιµάται στα είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ (28.210,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗ2Τ6-2Δ5