Ματαίωση Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/17 για για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20% BTx1 VIALx50ML – ΑΔΑ:6ΕΚ66-ΙΥ4

Ματαίωση Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20% BTx1 VIALx50ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΚ66-ΙΥ4