Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 04/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.05/17 για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα, στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Μηχανοστασίου Υποστήριξης Συστημάτων Ψύξης – Θέρμανσης 251 ΓΝΑ» (ΑΕΕ 03/17) – ΑΔΑ: 6Δ7Γ6-Σ5Θ

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 04/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.05/17 για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα, στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Μηχανοστασίου Υποστήριξης Συστημάτων Ψύξης – Θέρμανσης 251 ΓΝΑ» (ΑΕΕ 03/17) .

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ7Γ6-Σ5Θ