Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 14/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Κρεμαστών Φακέλων Αρχειοθέτησης για Κάλυψη Αναγκών του Αρχείου Ιατρικών Φακέλων 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΗΣΔ6-ΛΜ5

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας καλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια κρεμαστών φακέλων αρχειοθέτησης για κάλυψη αναγκών του Αρχείου Ιατρικών Φακέλων 251ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€) πλέον ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΣΔ6-ΛΜ5