Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 03/17 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ – Οθόνες) προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων – ΑΔΑ: ΩΩ566-Κ8Ψ

Η Μ.ΓΕΑ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ – Οθόνες) προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων, το αργότερο μέχρι την 5 Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ (10.292,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩ566-Κ8Ψ