Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθμό 2/2017 της 133ΣΜ, για την Κοπή-Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου Μονάδας – ΑΔΑ: 61ΙΚ6-ΡΩΙ

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθμό 2/2017 της 133ΣΜ, για την Κοπή-Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου Μονάδας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61ΙΚ6-ΡΩΙ