Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Υλικά Διενέργειας Διαγνωστικών-Επεμβατικών Πράξεων) – ΑΔΑ: ΨΕ886-ΘΜΩ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Υλικά Διενέργειας Διαγνωστικών-Επεμβατικών Πράξεων).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕ886-ΘΜΩ