Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/17 για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αξιολόγησης Γνωστικών Ικανοτήτων Δύο (2) Θέσεων και Αυτοματοποιημένου Ερωτηματολογίου Επαγγελματικής Προσωπικότητας Συμπεριλαμβανομένων Χιλίων (1000) Αδειών Χρήσης του Κ.Α.Ι. – ΑΔΑ: ΨΟΡ16-12Σ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/17 για την Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αξιολόγησης Γνωστικών Ικανοτήτων Δύο (2) Θέσεων και Αυτοματοποιημένου Ερωτηματολογίου Επαγγελματικής Προσωπικότητας Συμπεριλαμβανομένων Χιλίων (1000) Αδειών Χρήσης του Κ.Α.Ι.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΡ16-12Σ