Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 60/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ενδοφθάλμιοι Φακοί Οπίσθιου Θαλάμου Ενός (1) Τμήματος) – ΑΔΑ: ΩΚΛΘ6-9ΜΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 60/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ενδοφθάλμιοι Φακοί Οπίσθιου Θαλάμου Ενός (1) Τμήματος).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΛΘ6-9ΜΤ