Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 62/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ενδοφθάλμιοι Φακοί για Χειρουργείο Καταρράκτου) – ΑΔΑ: ΨΟ6Η6-9Α8

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 62/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ενδοφθάλμιοι Φακοί για Χειρουργείο Καταρράκτου).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟ6Η6-9Α8