Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/17 για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4 για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΖΤΚ6-ΟΨ3

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/17 για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Διαστάσεων Α4 για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΖΤΚ6-ΟΨ3