Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό Π.07/17 της 117ΠΜ, για την ανάδειξη Πλειοδότη Μίσθωσης χώρων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών αναψυκτικών και snacks – ΑΔΑ: ΩΕ7Γ6-ΟΟ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό Π.04/17 της 117ΠΜ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμή, για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης χώρων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών διάθεσης αναψυκτικών και snacks.