Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 16/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Πλήρες Σύστημα Εμπέδωσης Ιστών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 7ΛΙΤ6-Γ5Σ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 16/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Πλήρες Σύστημα Εμπέδωσης Ιστών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΙΤ6-Γ5Σ