Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04 /2017 της 120 ΠΕΑ, για την περιοδική Προμήθεια Παγωτών Εμπορικού τύπου – ΑΔΑ: 6ΞΧΓ6-ΖΣΨ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04 /2017 για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών εμπορικού τύπου με λήψη ενσφράγιστων προσφορών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΧΓ6-ΖΣΨ