Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.06/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Τάσης (UPS) για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – ΑΔΑ:ΩΤΓΕ6-ΓΧΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.06/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Τάσης (UPS) για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΓΕ6-ΓΧΘ