Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 της 120ΠΕΑ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ:6Σ2Μ6-ΞΚΜ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 της 120ΠΕΑ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκων της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Σ2Μ6-ΞΚΜ