Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 09/17 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Πυροσβεστήρων – ΑΔΑ: 7ΧΡΓ6-Α09

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.09/17,  για την Προμήθεια Πυροσβεστήρων για κάλυψη αναγκών Μονάδος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€), (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΧΡΓ6-Α09