Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 41/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτημάτων HOIST – HANGER ASSY E/Π AB-205 (O/N: 173095) – ΑΔΑ: 6Ξ6Π6-ΞΤ6

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 41/17 για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτημάτων HOIST – HANGER ASSY E/Π AB-205 (O/N: 173095).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ξ6Π6-ΞΤ6