Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 42/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER (O/N: 173033) – ΑΔΑ: 6Π1Ζ6-Υ10

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 42/17 ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την Προμήθεια Υλικών προς κάλυψη απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER  (O/N: 173033).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (25.900,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Π1Ζ6-Υ10