Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 43/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια ΛΟΖ Σωληνώσεων και Υλικών Α/Φ PZL M-18 (O/N: 173094) – ΑΔΑ: ΩΛΤΟ6-ΓΗΣ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 43/17 ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την Προμήθεια ΛΟΖ Σωληνώσεων και Υλικών Α/Φ PZL M-18.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ (48.543,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΤΟ6-ΓΗΣ