Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 45/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Βιομηχανικών Αερίων – ΑΔΑ: 7Γ856-Ζ65

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 45/17 ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των επιμέρους ειδών για την Προμήθεια Βιομηχανικών Αερίων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7Γ856-Ζ65