Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 47/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμάκων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης – ΑΔΑ: ΨΝ5Ε6-1ΚΨ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 47/17 ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την Προμήθεια Φαρμάκων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΝ5Ε6-1ΚΨ