Ανακοίνωση Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού ΔΕ.31/17 της ΥΠΠΑ, για την [Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164] – ΑΔΑ: Ω1ΕΑ6-ΓΟΟ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει  τον Επαναληπτικό Πλειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας ΔΕ.31/17 (ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ. 45/15) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  Αντικείμενο του διαγωνισμού η «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 1.300.632,38$ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων.