Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 11/17 μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Υλικών Α/φών CL–215/415» – ΑΔΑ : ΩΧΨ96-Δ0Χ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 11/17 μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Υλικών Α/φών CL–215/415».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΨ96-Δ0Χ