Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 32/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: ΩΕΞΗ6-ΩΣΕ

 

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Προετοιμασίας Αίθουσας & Ασθενούς Επεμβατικής Ακτινολογίας).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οχτώ και δέκα λεπτών (52.598,10€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2061%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΞΗ6-ΩΣΕ