Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 71/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών Esomeprazole 40mg/Vial και Moxifloxacin 400mg/250ml – ΑΔΑ: 6ΦΨΥ6-Ε8Ρ

 

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική
τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Δραστικών Ουσιών Esomeprazole 40mg/Vial και Moxifloxacin 400mg/250ml )προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (51.939,10€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΨΥ6-Ε8Ρ