Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/17 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ενός (1) Σταθμού Κόλλησης και Αποκόλλησης Εξαρτημάτων Επιφανειακής Στήριξης (Surface Mount Devices) Τύπου BGA (Ball Grid Array) – ΑΔΑ: ΩΝΘΤ6-ΗΩΚ

 

Το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ποσού σε ευρώ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ενός (1) Σταθμού Κόλλησης και Αποκόλλησης Εξαρτημάτων Επιφανειακής Στήριξης (Surface Mount Devices) Τύπου BGA (Ball Grid Array) του ΕΤΗΜ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ (40.322,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2061 %) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΘΤ6-ΗΩΚ