Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12/06.06.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς καλλιέργεια 24 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12/06.06.2017 του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 24 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους
του Α/Δ Αράξου (Β’ Διασπορά), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.