Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 08/17 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Τετραπόδων, στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση Λιμενοβραχίονα ΑΔ Σκύρου (Αυτεπιστασία)» – ΑΔΑ: ΩΥΓ06-ΩΑΧ

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει το συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό 08/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια Τετραπόδων, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή πενήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (59.520,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΓ06-ΩΑΧ