Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Δ.08/17 της 117ΠΜ, για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη ετήσιων αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: Ω6ΔΑ6-ΓΘΥ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω6ΔΑ6-ΓΘΥ