Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/17 για την Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής προς Κάλυψη Απαιτήσεων ΔΑΥ/ΚΜΗ – ΑΔΑ: Ω7ΜΙ6-Τ5Δ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/17 για την Προμήθεια Υλικών Πληροφορικής προς Κάλυψη Απαιτήσεων ΔΑΥ/ΚΜΗ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΜΙ6-Τ5Δ