Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/φων CL-215/415 (Ο/Ν:173096) – ΑΔΑ: ΩΧΣΠ6-7ΔΥ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/φων CL-215/415 (Ο/Ν:173096).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΣΠ6-7ΔΥ