Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/17 για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης – ΑΔΑ: 6ΠΥΖ6-ΙΟΛ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/17 για την Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΥΖ6-ΙΟΛ