Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 50/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Eκπαιδευτικών Α/φων Τ-6 & Τ-41 (Ο/Ν:173107) – ΑΔΑ: 6ΨΣΨ6-Ρ7Χ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 50/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Eκπαιδευτικών Α/φων Τ-6 & Τ-41 (Ο/Ν:173107).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΣΨ6-Ρ7Χ