Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 4/2017 της 133ΣΜ, για την κοπή-αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου – ΑΔΑ: 6ΞΑΞ6-ΦΣΞ

Η 133 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει, για λογαριασμό του Μ.Τ.Α. , δυνάμει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 ‘’Πόροι’’ του Α.Ν. 1988/1939, Δεύτερο Επαναληπτικό Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου, έκτασης εκατόν πενήντα (150) στρεμμάτων στο Αεροδρόμιο Καστελλίου και διακοσίων (200) στρεμμάτων στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

 

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΑΞ6-ΦΣΞ