Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/2017 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια σαράντα (40) μπαταριών τύπου GEL για τις ανάγκες των οχημάτων συστήματος ΠΑΤΡΙΟΤ – ΑΔΑ: 9ΓΜΑ6-Φ42

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σαράντα (40) μπαταριών τύπου
GEL για τις ανάγκες των οχημάτων συστήματος ΠΑΤΡΙΟΤ, καθώς και τεσσάρων (4) μπαταριών κοινού τύπου προς κάλυψη αναγκών 350 ΠΚΒ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (16.464,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΓΜΑ6-Φ42