Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (28 ΣΕΤΗ ΚΑΕ 1421 ΑΑΥ 4596 ΕΦ 11-410) – ΑΔΑ: Ρ3Ζ66-ΗΑΕ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (28 ΣΕΤΗ ΚΑΕ 1421 ΑΑΥ 4596 ΕΦ 11-410).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ρ3Ζ66-ΗΑΕ