Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο : « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ» (Μ/ΠΡ-174.1Ν) – ΑΔΑ: ΩΨΙΚ6-1ΡΞ

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη για την Κατασκευή Νέου Πυροσβεστικού Σταθμού στο Α/Δ Ακτίου» (Μ/ΠΡ-174.1Ν), με προεκτιμώμενη αμοιβή 30.130,00 ΕΥΡΩ, (η μελέτη λόγω πηγής χρηματοδότησης απαλλάσσεται του ΦΠΑ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨΙΚ6-1ΡΞ