Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Αναλώσιμος Αποστειρωμένος Ιματισμός για Κάλυψη Αναγκών Τμήματος Χειρουργείου 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΩΡΧ6-Π4Ι

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Αναλώσιμος Αποστειρωμένος Ιματισμός για Κάλυψη Αναγκών Τμήματος Χειρουργείου 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΩΡΧ6-Π4Ι