Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου – ΑΔΑ: Ω4ΗΗ6-Ψ6Λ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/17 για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4ΗΗ6-Ψ6Λ