Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 59/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών CAD PAD Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΨΟΡΘ6-9ΨΞ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 59/17, για την Προμήθεια Υλικών CAD PAD Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΡΘ6-9ΨΞ