Ανακοίνωση Διαδικασίας Διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση των χώρων του επί της οδού Λ.Συγγρού 350 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, ως σύνολο ή τμηματικά.

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ θα προχωρήσει στη διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση των χώρων του επί της οδού Λ.Συγγρού 350 ακινήτου, ως σύνολο ή τμηματικά, συνολικής επιφάνειας 2.543,86 τ.μ., σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014.