Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.26/17, με παραχώρηση κατ’ αποκλειστικότητα δικαιώματος συμμετοχής μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξιωματικών (Αξκών) – Υπαξιωματικών (Υπαξκών)» – ΑΔΑ : Ω6ΤΤ6-5Ξ6

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.26/17, με παραχώρηση κατ’ αποκλειστικότητα δικαιώματος συμμετοχής μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξιωματικών (Αξκών) – Υπαξιωματικών (Υπαξκών)».