Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού Επαναληπτικού διαγωνισμού ΔΕ. 38/17 (ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.41/16) μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ: ΩΓΨΝ6-8ΙΤ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού Επαναληπτικού διαγωνισμού ΔΕ. 38/17 (ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.41/16) μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΨΝ6-8ΙΤ