Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 06/5-7-17 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση εκατόν δύο (102) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.398/74) με αριθμό
πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο7003/30-7-15 έως Νο 8840/01-10-15. Επόμενη σύγκλιση της ΔΕ/ΕΛΟΑΑ για τη χορήγηση εφάπαξ τον Σεπτέμβρη 2017.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και
δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.